try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
PHP Suit
Useful PHP scripts

Licence DPL - Dentova Soukromá Licence

Revidovaná verze licence DPL. Předmětem licence je úprava vztahu mezi autorem a uživatelem jeho díla tak, aby bylo zachováno autorovo svobodné právo na rozhodnutí, jak s dílem naloží, a to i v případech, že jej nabídl k veřejnému užívání

Preambule

Po webu se šíří spousta "svobodného" materiálu pod nejrůznějšími licencemi — GPL, BSD, Mozilla a dalšími. Tyto licence především ošetřují to, co s materiálem můžete dělat a za jakých podmínek, ale bohužel žádná z nich neošetřovala vztah mezi autorem, který se rozhodl své dílo poskytnout k veřejnému užívání dalším lidem, a uživatelem tohoto díla.

Existuje totiž mnoho užitečných aplikací, pomůcek, služeb, textů a podobných autorských děl, které vznikly z potřeby jejich autorů a byly zamýšleny primárně k soukromému využití. Někdy se autor podobné aplikace rozhodne, že své dílo dá k dispozici veřejnosti k veřejnému bezplatnému užívání. Bohužel, spousta uživatelů si myslí, že autor má vůči nim nějaké závazky či povinnosti vzniklé ze samotného faktu autorství. Tato licence umožňuje jasné formulování vztahu uživatele k dílu a k autorovi v případech, kdy je dílo, napsané pro potřeby konkrétní osoby či osob, nabízeno k veřejnému využití. Zároveň formuluje podmínky, za kterých může být toto dílo užíváno, záruky na dílo a práva či povinnosti jeho uživatelů.

Účelem licence je, aby si uživatelé uvědomili, že autor díla nemůže za to, že se jim jeho dílo nelíbí, a že není za žádných okolností povinen brát na jejich mínění zřetel. Text vychází z přesvědčení, že prvořadou cílovou skupinou takového díla je jeho autor sám, a že neexistuje žádná povinnost, která by autorovi ukládala změnu funkce díla či změnu cílové skupiny; výjimkou jsou změny, učiněné na základě vlastního svobodného rozhodnutí autora. Text formuluje především autorovo právo naložit s dílem tak, jak on sám uzná za vhodné, bez ohledu na přání či mínění kohokoli.

Pokud autor dá své dílo k volnému užívání, není to jeho povinností, ale jeho právem a dobrou vůlí, bez ohledu na motivaci jeho rozhodnutí.

Definice

Dílo je v tomto textu aplikace, pomůcka, služba či obecně jakékoli autorské dílo, u něhož autor rozhodne, že chce, aby se uživatelé řídili pravidly v této licenci obsaženými.

Uživatel je osoba, která není autorem, a která užívá či šíří dílo, pokryté touto licencí.

Autor je osoba, která Dílo vytvořila a/nebo která jej veřejně provozuje, je-li dílo takové povahy, že může být veřejně provozováno, např. jako služba.

Ujednání

Užívání Díla uživatelem se řídí následujícími pravidly:

I. Dílo

 • Primární účel Díla je dán potřebami autora.
 • Funkčnost, vzhled, architektura či provedení Díla je takové jaké je a vychází primárně z potřeb jeho autora, nikoli z potřeb uživatelů.

II. Práva autora či provozovatele

 • Funkce, funkčnost, uspořádání či jiné vlastnosti Díla se mohou kdykoli změnit podle rozhodnutí a potřeb autora. Tyto změny nelze nijak vynutit ani zakázat a jejich provedení nezakládá autorovi žádné povinnosti ani závazky.
 • Pokud je Dílo provozováno ve formě veřejně dostupné služby, tak je a zůstává soukromým majetkem autora se všemi právy z tohoto faktu vyplývajícími.
 • Autor se rozhoduje poskytnout Dílo k veřejnému užívání na základě svého svobodného uvážení. Toto rozhodnutí nelze nijak vynutit a z tohoto rozhodnutí nevyplývají pro autora žádné povinnosti ani závazky.
 • Autor může kdykoli změnit podmínky užívání Díla nebo jeho veřejné užívání ukončit; taková změna nemusí být nijak uživatelům ohlášena a nezakládá uživatelům žádná práva. Stejně tak z takové změny nevyplývají autorovi či provozovateli žádné povinnosti ani závazky.
 • Dílo je poskytnuto k užívání tak jak je, bez jakýchkoli záruk ze strany jeho autora, a to zejména:
  • záruky funkčnosti,
  • záruky vhodnosti pro daný účel,
  • záruky dalšího udržování či rozvoje,
  • záruky další dostupnosti,
  • záruky obecné dostupnosti pro každého uživatele

III. Práva a povinnosti uživatelů

 • Uživateli díla je touto licencí dáno právo šířit či užívat dílo zdarma a v rozsahu obvyklém u obdobných děl, pokud není u konkrétního díla výslovně stanoveno jinak. Uživateli nevznikají žádná další práva k tomuto dílu, ani vůči autorovi.
 • Užívání Díla je podmíněno přijetím pravidel formulovaných v této licenci a jejich respektováním. Pokud Uživatel licenci nepřijme nebo s jejími ustanoveními nesouhlasí, nesmí Dílo užívat. Pokud Uživatel v průběhu užívání Díla poruší ustanovení této licence, nesmí Dílo dál používat. Užíváním Díla vyjadřuje uživatel svůj souhlas s touto licencí po celou dobu, co Dílo užívá, a zavazuje se dodržovat její ustanovení.
 • Uživatel si je vědom, že autor ani provozovatel nejsou nijak odpovědni za případné škody, vzniklé užíváním či neschopností užívat Díla, jemu nebo třetím osobám, včetně všech obecných, speciálních, nahodilých či následných škod, nevyjímaje poškození, ztrátu či zkreslení dat.
 • Uživatel není oprávněn stěžovat si na účel Díla, jeho funkci, vhodnost pro dané použití, autorův záměr, zpracování ani další oblasti, v nichž má autor konečnou a výlučnou pravomoc činit rozhodnutí.
 • Uživatel smí navrhnout vylepšení Díla, jeho funkčnosti či zpracování pouze tehdy, pokud si je vědom faktu, že jeho návrh není vynutitelný a že konečné rozhodnutí činí vždy a za všech okolností autor, a pokud s tímto ustanovením bez výhrad souhlasí.
 • Není-li upraveno jinou licencí, tak uživatel smí, v případech kde to má smysl, Dílo použít jako součást díla jiného či vytvořit dílo odvozené, a toto dál šířit, pokud zachová informace o autorovi a jasně uvede, že původní dílo nebo konkrétní část je šířeno pod DPL. DPL nevynucuje, aby bylo celé odvozené dílo šířeno pod stejnou licencí, musí být však uvedeno, že uživatelé odvozeného díla musí svá případná práva uplatňovat vůči autorovi díla odvozeného, nikoli vůči autorovi díla původního.

IV. Závěrečná ustanovení

 • Aplikace ustanovení této licence nijak neomezuje souběžnou aplikaci jiných licencí, pokud se nedotýkají oblastí v této licenci ošetřených. V případě použití další licence, která ošetřuje nějakým způsobem oblasti zájmu této licence, mají ustanovení této licence v případech rozporu přednost, není-li výslovně stanoveno jinak.
 • Licence je aplikována v míře povolené zákonem a v oblastech, které zákon neošetřuje.

Text této licence je publikován za podmínek, které sám stanovuje, se všemi důsledky z toho vyplývajícími.


Související

No whining license
Výklad účelu DPL